AVIS LEGAL

Informació general

En compliment del article 10 de la llei 34/2002, de 11 de juliol, de Servicios de la Sociedad de la Informacion y de Comercio Electronico (LSSI-CE), s’informa que el titular del lloc web www.vivari.es es:

VIVARI PANS SL, amb CIF B-65963795 i domicili social a BARCELONA (08028), Joan Güell, 228, inscrit en el registre mercantil de Barcelona, en el tom 43590, foli 86, fulla 432964 e inscripció primera. L’adreça de correu electrònic de contacte amb la empresa es: info@vivari.es

Objecte

La present pagina web www.vivari.es, propietat de VIVARI PANS SL ha sigut creada i dissenyada per donar a conèixer i permetre l’accés general de tots els usuaris d’internet, a la informació, activitats, productes i serveis ofertes per aquesta entitat, així com la venda

El present avis legal te com objecte establir les Condicions Generals que regulen l’accés i l’ús general de la citada pagina web per part de tots els usuaris, de manera que l’accés i us d’aquesta implica necessàriament, la submissió i acceptació de les Condicions General citades incloses aquest Avis legal.

USUARI I REGIM DE RESPONSABILITATS

La utilització d’aquesta pagina web li atribueix la condició de usuari de la mateixa.

Es recomana a l’usuari que llegeixi atentament i detingudament les condicions e instruccions publicades cada vegada que accedeixi aquesta pagina web, donat que l’accés implica la seva lectura i acceptació. Mitjançant l’accés i us a www.vivari.es o qualsevol de les seves pagines i subdominis, l’usuari manifesta el seu acord de forma expressa, plena i sense reserves a les condicions e instruccions publicades en el avis legal en el moment del accés sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

Qualsevol utilització diferent a l’autoritzada esta expressament prohibida, quedant VIVARI PANS SL facultada per denegar o retirar l’accés i us de la Web, en qualsevol moment, i sense previ avis, a aquells usuaris que incompleixin aquestes condicions generals.

L’usuari assumeix la seva responsabilitat en el us correcte del lloc web.

Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

  • La veracitat i licitud de les Informacions aportades per l’usuari als formularis estesos per VIVARI PANS SL per l’accés a certs continguts o serveis oferts per la web.
  • L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per VIVARI PANS SL contràriament al disposat per les presents condicions, la llei, la moral, las bones costums o l’ordre públic, o que en qualsevol altre mode pugin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

US NO AUTORITZAT

L’usuari d’aquest lloc web es compromet o no fer l’ús del mateix per fins o activitats il·legals o il·lícites; en consecució, no podrà variar ningun tipus de control sobre el contingut d’altres llocs incorporats a la nostra web, copiar, distribuir, transmetre, presentar, realitzar o en general, reproduir de qualsevol altre mode, publicar, autoritzar o crear qualsevol treball a base a la informació o el contingut incorporat en el nostre lloc web per VIVARI PANS SL, els seus agents, directius, filials i/o treballadors.

POLITICA D’ENLLAÇOS I EXTENSIONS DE RESPONSABILITATS

VIVARI PANS SL no es fa responsable del contingut dels llocs web a la que el usuari pot accedir a traves del enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en ningun cas procedirà a examinar o exercitar ningun tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix , tampoc garantís la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als que es pugui accedir per medi dels enllaços.

VIVARI PANS SL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualssevol que fossin els danys als usuaris del seu lloc web, que puguin derivar-se de la navegació per el seu lloc web. En conseqüència, VIVARI PANS SL no es fa responsable, en ningun cas, dels eventuals danys que per la navegació per internet pugues patir l’usuari.

MODIFICACIONS

VIVARI PANS SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avis previ, en el contingut del seu lloc web. Tant amb lo referent als continguts del lloc web, com a les condicions d’us del mateix, o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se a traves del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en que es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

SERVEIS DE CONTRACTACIO PER INTERNET

Certs continguts del website de VIVARI PANS SL contenen la possibilitat de contractar per internet. L’ús dels mateixos requerirà la lectura i acceptació obligatòria de les condicions generals de contractació establertes al afecta per VIVARI PANS SL

PROPIETAT INTELECTUAL E INDUSTRIAL

VIVARI PANS SL per si mateixa o com cessionària, es titular de tots els drets de propietat intel·lectual e industrial a la seva pagina web, així com els elements continguts a la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, software o textos; marcas i logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de material usats, programes d’ordinador necessaris per el seu funcionament, accés i us, etc.), titularitat de VIVARI PANS SL Seran, por consegüent, obres protegides com propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, siguin aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquests camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En cap cas s’entendrà que es concedeix llicencia alguna o s’efectua renuncia, transmissió, cessió total o parcial dels esmentats drets. En virtut del disposat als articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la llei de propietat intel·lectual, quedant expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació publica, inclosa la seva modalitat de posta a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pagina web, amb fins comercials, a qualsevol suport i per qualsevol medi tècnic, sense autorització de VIVARI PANS SL.

L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual e industrial titularitat de VIVARI PANS SL Podrà visualitzar els elements del portal e inclús imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordenador o en qualsevol altre suport físic sempre i quant sigui, única i exclusivament, per el seu us personal i privat. Les al·ludides marca comercials son d’us no autoritzat, per lo que no es podrà utilitzar-se per ningun tercer sense el consentiment exprés per escrit i firmat per els seus propietaris. Igualment l’usuari no esta autoritzat a utilitzar, a qualsevol altre lloc web, les marca comercials de VIVARI PANS SL com vincles sense el seu previ consentiment per escrit.

Encara que en el cas de que el usuari descarregui a la nostra web qualsevol de las aplicacions disponibles per tal finalitat, això no atorgues dret algun sobre aquestes, donat que VIVARI PANS SL nomes li autoritza al seu us i conserva tots els drets de les mateixes.

L’usuari tindrà que abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigues instal·lat a las pagines de VIVARI PANS SL

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIO APLICABLE i JURISDICCIO

VIVARI PANS SL es reserva, així mateix, la facultat de presentar accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de un lloc web i continguts, o per el compliment de les presents condicions.

VIVARI PANS SL es reserva, així mateix, la facultat de presentar accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de un lloc web i continguts, o per el compliment de les presents condicions.