Política de privacitat

Dades del responsable del tractament de les teves dades

Identitat: VIVARI PANS SL
NIF: B65963795
Direcció postal: Joan Güell, 228, local baixos, 08028 – Barcelona
Telèfon: 935 16 70 19
Correu electrònic: info@vivari.es
Dades de contacte del Responsable de privacitat: Joan Güell, 228, local baixos, 08028 Barcelona – info@vivari.es

Finalitat amb la que es tracten les dades
Tractem les teves dades de caràcter personal per les següents finalitats:

Gestió administrativa i comercial dels clients i proveïdors
Gestió i comunicació de les consultes a la web
Captació de imatges per garantir la seguretat de les persones i bens
Realitzar perfils dels clients, basats en la seva compra i les comunicacions realitzades, per millorar la seva experiència en la compra.
Informació relacionada amb subscripcions a bolletins informatius, navegació a la web i prospecció comercial.
Gestionar la participació en concursos i sortejos, si fos necessari PERIODE DE CONSERVACIO DE LES SEVES DADES
Les seves dades es conservaran:

Mentre es mantingui relació comercial
Les dades es conservaran durant el temps necessari per donar compliment a les obligacions legals que obliga la legislació vigent i prescripció de responsabilitats.
Les dades personals proporcionades es conservaran fins que es sol·liciti la supressió per l’interessat
Les imatges es conservaran per un temps màxim de 30 dies
Durant el període de conservació per obligació legal i prescripció de responsabilitats, les dades es conservaran bloquejades
En el moment en que expirin els terminis de conservació, les dades seran destruïdes
Les dades per l’enviament de comunicacions i realització de perfils comercials seran conservats fins que es manifesti la voluntat de que siguin eliminats.
LEGITIMACIO PER EL TRACTAMENT DE LES TEVAS DADES
El tractament es realitza en base a una relació contractual i/o comercial
El tractament es realitza a base el consentiment del interessat
El tractament es realitza a base al interès legítim.

DESTINATARIS DE LES DADES DE CARACTER PERSONAL I TIPUS DE DADES QUE ES TRACTEN
Les dades son cedides a encarregats del tractament per poder donar compliment als serveis demandats per els clients i per el compliment de les obligacions legals.
Es tracten dades identificatives
Es tracten dades de compres realitzades i les diferents accions realitzades a la seva relació amb la companya
Es tracten d’informació laboral
ELS DRETS DELS INTERESATS

¿Quins son els seus drets?
. Qualsevol persona te dret a obtindré confirmació sobre si VIVARI PANS SL esta tracten dades personals que els interessi, o no
. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com sol·licitar la supressió quant, entre altes motius, les dades ja no siguin necessàries per finalitats per les que van ser recavades
. Els interessats tenen dret a oposar-se al tractament de les seves dades personals
. En determinades circumstancies previstes en l’article 18 del RGPD, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquests cas únicament les conserven per l’exercici o la defensa de reclamacions
. En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtindré les dades personals, que l’incumbeixin, en un format estructurat de us comú i de lectura mecànica i a transmetre’ls un altre responsable.

¿Com puc exercir els drets?
. Mitjançant un escrit dirigit a VIVARI PANS SL, Passeig Maragall 111 08041- Barcelona
. Mitjançant un escrit dirigit a VIVARI PANS SL, a l’adreça electrònica: info@vivari.es

¿Quines vies de reclamació existeixen?
. Si considera que els seus drets no han sigut atesos degudament, tenen dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o l’Agencia Espanyola de Protecció de dades.